توضیحات قبل از ثبت ایده در جشنواره (ها)

مرحله 1 - انتخاب جشنواره از بین جشنواره های فعال
48 |=|

فراخوان ایده پردازی طراحی عملیات و پیشنهاد لوایح قانونی فرهنگ شهروندی

تاریخ شروع ثبت ایده : 1395/12/01 تاریخ پایان ثبت ایده : 1395/12/10 تعداد ایده ثبت شده : 0


لطفاً صبر کنید