قبل از ثبت ایده بدانید:

ایده
ایده مدیریت شهری تفکری است خلاقانه که در راستای رفاه شهروندان، تسریع خدمت رسانی یا کاهش هزینه های شهر، به رشته تحریر در آمده است.

پیشنهاد
هر نوع نظر، فکر و راهکاری که بتواند وضعيت موجود را آسان تر، سريعتر، صحيح تر، ارزان تر، ايمن تر و مطلوب تر کند و متضمن ارائه راه‌حل يا برنامه اجرايی است.

تفاوت ایده با پیشنهاد
همانطور که در تعریف ها بیان شد ایده ماحصل یک خلاقیت ودربرگیرنده نوآوری در ایجاد یک پدیده می باشد در صورتی که پیشنهاد ؛ زمانی بوجود می آید که ایده ای بیان شده ونیاز به بهتر وآسان شدن در آن احساس می شود. به عبارتی دیگر ایده رویکردی ایجادی دارد وپیشنهادرویکردی اصلاحی دارد.

انتقاد
هرگونه اظهار نظر اصلاحی ویا نقد اصولی که سعی در بهبود موضوعی داشته باشد هرچند که منجر به چالش کشیدن آن گردد.

تذکر
طبق ماده 14 قوانین؛ سامانه ایده تنها ملزم به پذیرش آن دسته از ایده هایی می باشد که طبق تعاریف ارائه شده دارای استاندارهای بیان شده باشد و از پذیرش و ثبت ایده های خارج از چارچوب تعریف ایده خودداری و حق حذف هرآنچه غیر از آن را را برای خود محفوظ می داند.

تـوجـه : ایده پس از تایید توسط مسئولین سامانه در سایت قابل مشاهده خواهد بود.

مرحله 1 - عنوان ایده و کلیدواژه ها (جستجو ایده ی تکراری)مرحله 2 - شرح ایده

مرحله 3 - انتخاب موضوع ایده


مرحله 4 - ارسال فایل مربوط به ایده


مرحله 5 - تکمیل موارد و ثبت ایده